PHP将逗号分隔的字符串转换成一个数组

如将“1,2,3,4,5”转换成一个数组,这里是“1,2,3,4,5”是我的ID。
已邀请:
匿名用户

匿名用户

赞同来自:

explode()函数和split()函数都能实现这个功能:
<?php
$str = '1,2,3,4,5';
$arr = explode(",", $str);
print_r($arr);

$str2 = 'aiezu.com|爱E族';
print_r(split("\|", $str2));
输出:
Array
(
  [0] => 1
  [1] => 2
  [2] => 3
  [3] => 4
  [4] => 5
)
Array
(
  [0] => aiezu.com
  [1] => 爱E族
)
 
另外str_split()、preg_split()、mb_split()等函数都能实现此功能。

要回复问题请先登录注册