PHP array_intersect_assoc 函数

一、函数功能:
  计算多个数组共同的键名/键值交集(同时考虑键名和键值)。关于计算数组交集系列函数的区别请参考:PHP数组计算交集系列函数的区别

二、函数语法:
array array_intersect_assoc ( $array1, $array2 [, $ ... ] )

三、函数参数:
参数名描述
$array1参与比较的第一个数组;
$array2参与比较的第二个数组;
...参与比较的更多数组;
 
四、返回值:
返回一个数组,该数组包含了参数中所有数组共同的键名/键值对。

五、用法举例:
1、两个数组共同的键名/键值对:
<?php
$arr1 = array("name"=>'爱E族', "en"=>"aiezu", "type"=>"domaim");
$arr2 = array("name"=>'爱E族', 'en'=>'aiezu', "suffix"=>'aiezu');
$result = array_intersect_assoc($arr1, $arr2);
print_r($result);
输出:
Array
(
    [name] => 爱E族
    [en] => aiezu
)
 
2、三个数组共同的键名/键值对:
<?php
$arr1 = array("name"=>'爱E族', "en"=>"aiezu", "type"=>"domaim");
$arr2 = array("name"=>'爱E族', 'en'=>'aiezu', "suffix"=>'com');
$arr3 = array("suffix"=>'com',  "name"=>'爱E族');
$result = array_intersect_assoc($arr1, $arr2, $arr3);
print_r($result);
输出:
Array
(
    [name] => 爱E族
)

0 个评论

要回复文章请先登录注册